Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
Клінічна ординатура

 Клінічна ординатура


 Клінічна ординатура

Клінічна ординатура є вищою формою підвищення кваліфікації лікарів–спеціалістів з певного фаху у вищих медичних закладах освіти III–IV рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти та клінічних науково–дослідних інститутах, центрах, тощо.

Клінічна ординатура забезпечує одержання лікарем вищої кваліфікації на основі раніше здобутої освіти у вищому медичному зкладі освіти III–IV рівнів акредитації і закладах післядипломної освіти та набутого досвіду практичної роботи лікарем–спеціалістом з певного фаху.

Основним завданням клінічної ординатури є поглиблення професійних знань, підвищення рівня умінь та навичок лікаря–спеціаліста за його основним лікарським фахом.

Навчання в клінічній ординатурі проводиться з відривом від виробництва. Тривалість навчання складає для громадян України 2 роки.

Для іноземних громадян тривалість навчання в клінічній ординатурі може бути подовжено за дозволом Міністерства охорони здоров'я України ще на 1–2 роки.

Іноземні громадяни можуть за дозволом Міністерства охорони здоров'я України бути прийняті до клінічної ординатури безпосередньо після закінчення вищого закладу освіти і отримання кваліфікації спеціаліста “лікар”.

Кожному лікарю одночасно з його зарахуванням до клінічної ординатури ректором (директором) вищого закладу освіти (наукової установи) призначається керівник із числа докторів (кандидатів) наук або професорів (доцентів) – співробітників кафедри (відділу, лабораторії), де лікар проходить навчання в клінічній ординатурі. Керівник консультує клінічного ординатора з практичної та наукової проблематики, контролює виконання ним індивідуального навчального плану та несе особисту відповідальність за його якісну науково–практичну підготовку.

Підготовка клінічних ординаторів проводиться під керівництвом висококваліфікованих спеціалістів за індивідуальним планом, який розробляється завідувачем кафедрою (відділом, лабораторією), враховуючи при цьому специфіку подальшої роботи клінічного ординатора, і затверджується ректором (директором)вищогозакладуосвіти (наукової установи). Індивідуальний план підготовки клінічного ординатора затверджується не пізніше ніж через місяць з моменту його зарахування до клінічної ординатури.

Індивідуальний план підготовки лікаря в клінічній ординатурі складається в трьох примірниках, із яких один примірник направляється в особову справу клінічного ординатора, що зберігається у відділі науки вищого закладу освіти (наукової установи), другий примірник зберігається на кафедрі (у відділі, лабораторії), третій примірник знаходиться у клінічного ординатора.

Індивідуальний навчальний план підготовки в клінічній ординатурі з конкретного лікарського фаху включає в себе вивчення основної спеціальності, низки суміжних клінічних дисциплін, медичної статистики, клінічної біохімії та фармакології, медичної генетики тощо.

За час навчання в клінічній ординатурі   лікарі повинні у встановлені терміни:

 • повністю виконати індивідуальний навчальний план;
 • оволодіти сучасними методиками профілактики, діагностики, лікування захворювань, відповіднодо профілю клінічної ординатури;
 • оволодіти методиками проведення основних науково–практичних досліджень;
 • оволодіти необхідними практичними навичками та професійною майстерністю з відповідного лікарського фаху;
 • систематично звітувати про хід виконання індивідуального плану підготовки клінічного ординатора на засіданнікафедри (відділу, лабораторії) вищого закладу освіти (наукової установи), (вченій раді факультету наукової установи);
 • виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти (наукової установи).

  Особи, які навчаються в клінічній ординатурі,   мають право:

 • користуватися навчально–виробничою, науковою, культурно–спортивною, оздоровчою базою вищого закладу освіти (наукової установи);
 • на отримання всіх видів наукової інформації і консультування у всіх питаннях їх лікувально–діагностичної роботи;
 • брати участь через виробничі наради кафедри в обговоренні питань, що стосуються клінічної ординатури;
 • на безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
 • на забезпечення житлом в гуртожитку під час навчання у вищому закладі освіти (науковій установі);
 • на інші права згідно з чинним законодавством.

  Лікарі, які   вступили до клінічної ординатури після закінчення навчання в інтернатурі, після завершення підготовки в клінічній ординатурі направляються вищим закладом освіти (науковою установою) у розпорядження управлінь охорони здоров'я обласних (Київської, Севастопольської міських) держадміністрацій і зобов'язані не менше двох років відпрацювати в підпорядкованих їм закладах охорони здоров'я.

Лікарі, які мають понад трирічний стаж роботи за спеціальністю після закінчення інтернатури і які вступили до клінічної ординатури на місця держзамовлення за конкурсом, після закінчення навчання правами молодих спеціалістів не користуються і влаштовуються на роботу самостійно.

Клінічні ординатори на останньому місяці свого навчання в разі успішного виконання індивідуального плану і наявності необхідного стажу практичної роботи можуть складати іспит у закладах (факультетах) післядипломної освіти з метою проведення атестації на присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії без проходження передатестаційного циклу. Лікарям, які успішно склали цей іспит, закладом (факультетом) післядипломної освіти видається свідоцтво встановленого зразка з рекомендацією про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії.

Термін навчання в клінічній ординатурі зараховується лікарю до його загального трудового стажу та стажу роботи за фахом.

Лікарям, які закінчили навчання в клінічній ординатурі, вищим закладом освіти (науковою установою) видається свідоцтво за встановленою формою.

українська  
22.01.2020
Наказ про звільненя Хвисюка О.М. з посади ректора ХМАПО згідно з пунктом 2 статті 36 КЗпП України. Назначення В.о. ректора ХМАПО Марченко В.Г.
16.01.2020
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №4/2020 Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2019 року
27.12.2019
З 19 по 21 травня 2020 року важливі події охорони здоров'я України - "Інновації в медицині - здоров'я нації" та "Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров'я України"
20.12.2019
Продовжується впровадження майстер-класів в систему безперервного професійного розвитку лікарів первинного контакту
13.12.2019
12 грудня 2019 р. кафедра поліклінічної педіатрії ХМАПО та фахівці Харківського обласного лабораторного центру при підтримці Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради провели науково-практичну конференцію для сімейних лікарів, педіатрів та